SV EN

Uutta syyskuun haussa 2017

Kooste liittyy Suomen Akatemian syyskuun hakuilmoitukseen 29.6.2017

Akatemia edellyttää avointa julkaisemista korkealaatuisissa julkaisuissa ja aineistojen avaamista

Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat tutkijat julkaisevat avoimissa korkealaatuisissa julkaisuissa. Julkaisut voidaan avata käyttämällä vihreää tai kultaista mallia. Myös julkaisemiseen niin sanotuissa hybridijulkaisuissa voi hakea rahoitusta. Hybridijulkaiseminen on kuitenkin väliaikainen ratkaisu matkalla kohti täysin avointa julkaisemista. Hae rahoitus hakulomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut. Perustele julkaisut tutkimussuunnitelman kohdassa Toteutus/Julkaisusuunnitelma ja perustele kustannukset kohdassa Toteutus/Budjetti.

Myös Akatemian rahoituksella tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen tutkijan tieteenalan kannalta tärkeissä kansallisissa tai kansainvälisissä arkistoissa. Tämä edellyttää myös sitä, että tutkimuksen suorituspaikat huolehtivat tarvittavasta opastuksesta ja tallennusinfrastruktuurin käyttömahdollisuudesta.

Lisätiedot: Hakuilmoituksen liite 4.

Tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahakijoilta edellytetään liikkuvuutta

Tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahakijoilta edellytetään, että he joko hakuvaiheessa vaihtavat tutkimusympäristöä tai ovat jo aiemmin saaneet kokemusta erilaisista työskentelypaikoista. Hakija itse perustelee hakulomakkeella sen, miten jo toteutunut tai viimeistään syyskuun lopussa 2017 toteutuva työskentely-ympäristön vaihtaminen on edistänyt tai edistää hänen tutkijanuraansa ja pätevyyttään tutkijana. Liikkuvuusedellytyksen tarkoituksena on vahvistaa tutkijan henkilökohtaista verkottumista, uusien menetelmien omaksumista ja tapoja kommunikoida erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa.

Lisätiedot: Hakuilmoituksen liite 7, kohta 1.

Aikaisemman ja suunnitellun liikkuvuuden ilmoittamisen aikaraja 5 työpäivää

Tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahakijat esittävät hakulomakkeella liikkuvuusedellytyksen lisäksi myös muun jo toteutuneen liikkuvuuden. 

Lisäksi kaikissa hakemuksissa esitetään rahoituskaudeksi suunniteltu liikkuvuus.

Hakulomakkeella ilmoitetaan OKM:n tiedonkeruun mukaisesti vain tärkeimmät jaksot, jotka ovat pituudeltaan vähintään 5 työpäivän mittaisia (0,25 kk).

Lisätiedot: Hakuilmoituksen liite 7, kohdat 2 ja 3.

Rahoitusta hallinnoivan suorituspaikan tulee olla Suomessa ja hakijalla tulee olla kiinteät yhteydet Suomeen

Akatemian rahoituksen lähtökohta on, että rahoitettava hanke palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa ja kansainvälistä yhteistyötä. Akatemian rahoitus myönnetään käytettäväksi suomalaisen suorituspaikan eli yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta. Tutkijat voivat kuitenkin työskennellä rahoituskaudella eri pituisia jaksoja ulkomailla.

Hakijalla tulee olla kiinteät yhteydet Suomeen monivuotisen tutkimushankkeen toteuttamiseksi ja yhteyksien tulee käydä ilmi hakemuksesta. Akatemian rahoitusta voidaan myöntää ulkomaille vain poikkeustapauksessa, esimerkiksi kansainvälisten infrastruktuurihankkeiden rahoituksessa.

Tunnista tieteellisen tutkimuksen laajemman vaikuttavuuden muotoja

Tutkimussuunnitelmassa kuvataan tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi myös tutkimushankkeen ennakoitu tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva, laajempi vaikuttavuus. Tämä vaikuttavuus voi tieteenalasta ja hankkeesta riippuen saada erilaisia muotoja. Tiede voi esimerkiksi rakentaa maailmankuvaa ja sivistystä, tuottaa vaurautta ja hyvinvointia, tarjoaa perustan päätöksenteolle tai kehittää ammatillisia käytäntöjä. Vaikuttavuus kuvataan tutkimussuunnitelmassa.

Tutustu eurooppalaiseen tutkimuksen hyvien käytäntöjen ohjeistukseen

Akatemia edellyttää rahoittamiensa tutkijoiden ja suorituspaikkojen noudattavan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita. Lisäksi Akatemia suosittelee eurooppalaisen tutkimuksen hyviä käytäntöjä luotaavan ohjeiston noudattamista. The European Code of Conduct for Research Integrity on julkaistu ALLEAn (All European Academies) verkkosivulla keväällä 2017. Katso hakuilmoitus. 

Hakemuksen liitteiden ohjeita on päivitetty

Tutkimussuunnitelman pituudesta on aikaisempaa tarkempi ohje:

Tutkimussuunnitelman tekstiosuuden (kohdat 1-9) pituus voi olla enintään 12 sivua (Times New Roman 12 tai vastaavan kokoinen kirjasin); konsortiohakemuksessa enintään 15 sivua. Lisäksi tutkimussuunnitelman kannalta tärkeimmän kirjallisuuden luettelo (kohta 10) voi olla enintään 2 sivua.

Konsortiohakemuksen ohjekokonaisuus on päivitetty vastaamaan teknistä toteutusta. Lisäksi vain konsortion johtaja jättää yhteisen aineistonhallintasuunnitelman. Jos hankkeessa on monenlaisia aineistoja, konsortion johtaja yhdistää suunnitelmat yhdeksi aineistonhallintasuunnitelmaliitteeksi.

Julkaisuluettelossa ei ilmoiteta julkaistavaksi lähetettyjä käsikirjoituksia, joista ei vielä ole julkaisemispäätöstä.

Älä liitä hakemukseen muita liitteitä kuin ne, mitkä on erikseen pyydetty. Tämä koskee suosituskirjeitä ja esimerkiksi opintorekisteriotteita. Pyydetyt liitteet eivät saa olla pidempiä kuin ohjeessa on mainittu. Arvioija saa liitteet luettavakseen sellaisenaan joten kiinnitä huomiota niiden ulkoasuun ja luettavuuteen (fonttikoko, marginaalit). Tarkista liiteohjeet verkkosivulta.

Lisätiedot: Hakemuksen liitteiden laatimisohjeet  

Toimikunnat tiedottavat Akatemian verkkosivuilla omista ohjeistaan

Akatemian neljällä toimikunnalla on omat verkkosivunsa, joilla on tietoa aikaisemmista rahoituspäätöksistä, hakemusarvioinnista ja mahdollisista hakemiseen liittyvistä ohjeista ja linjauksista. Näihin kannattaa tutustua.

Lisätiedot: Toimikuntien verkkosivut

Kliinisen tutkijan rahoitus voidaan myöntää muillekin kuin lääkäreille

Kliinisen tutkijan rahoitusta voi hakea myös sellainen tohtorintutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, joka ei ole lääkäri mutta joka tekee potilastyötä. Syyskuun 2017 hausta alkaen kaikki Akatemian toimikunnat voivat rahoittaa hakemuksia.

Lisätietoa: Syyskuun hakuilmoitus

Akatemiatutkijahakijoille julkaistaan oma hakuilmoitus

Akatemia kehittää hakuohjeistusta. Akatemiatutkijarahoituksen hakijoita varten julkaistaan hakuilmoitus, johon on koottu syyskuun hakuilmoituksesta erityisesti heitä koskevat osat. Osien sisältö on sama kuin syyskuun hakuilmoituksessa mutta asiat on esitetty eri järjestyksessä. Akatemiatutkijahakijan verkkosivulle on poimittu hakuilmoituksen keskeisimmät kohdat.

Akatemiatutkijarahoitusta ei myönnetä professoreille

Akatemiatutkijan tehtävää ei myönnetä vakituisessa professuurissa tai vastaavassa olevalle. Jos akatemiatutkijarahoituksen hakija saa hakemuskäsittelyn aikana professuurin, johon hänet nimitetään toistaiseksi, hänen on viipymättä ilmoitettava tästä Akatemiaan.

Lisätiedot: akatemiatutkija hakuilmoitus

Hakeminen lyhyesti

Akatemian verkkosivuilla (hakeminen lyhyesti) on julkaistu yhteenveto hakemuksen laatimisen tärkeimmistä vaiheista. Tutustu ohjeeseen.

Syyskuun haku ja verkkosivupäivitys

Hakuilmoitus käännöksineen julkaistaan heinäkuun alussa. Verkkosivupäivitykset valmistuvat elokuussa. Jos hakuilmoituksissa ja verkkosivuilla on ristiriitaista tietoa, toimitaan hakuilmoituksen mukaisesti.

Suorituspaikkojen sitoumustekstit päivitetään verkkosivuille elokuussa.

Suomen Akatemian vuosittain toistuvien hakujen hakuaika päättyy syyskuun viimeisenä keskiviikkona 27.9.2017 klo 16.15 Suomen aikaa.  Muilla hauilla on poikkeava hakuaika. Tarkista hakuaika aina hakuilmoituksesta hakemasi rahoituksen kohdalta.

Viimeksi muokattu 10.7.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »