SV EN

Liikkuvuus akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihauissa 2018

Akatemian tavoite

Tutkijoiden itsenäistymisen kannalta kokemus monenlaisista tutkimusympäristöistä on erittäin tärkeää. Työskentely erilaisissa tutkimusryhmissä tai muissa tutkimusta lähellä olevissa tehtävissä vahvistaa tutkijan henkilökohtaista verkottumista ja lisää hänen mahdollisuuttaan sijoittua kilpailtuihin tutkimustehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Tutkijan kannalta on myös tärkeää oppia uusia menetelmiä ja tapoja kommunikoida erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa.

Monipuolinen osaaminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja edistää tieteen uudistumista, jotka tieteellisen laadun ohella ovat Suomen Akatemian strategian keskeisiä tavoitteita.

Akatemia rohkaisee tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen. Akatemian rahoitusta voi käyttää työskentelyyn ulkomailla ja Suomeen palaamiseen rahoituskauden aikana. Erityisen tärkeää kansainvälinen liikkuvuus on nuoren tutkijasukupolven tutkijoille heidän tutkimuksensa laadun kehittämisen ja tutkijanuralla menestymisen tukena.

Hakemuksessa esitetyt kansainväliset ja kansalliset yhteistyösuhteet sekä tutkijoiden liikkuvuus ovat osa hakemuksen tieteellisten ansioiden arvioinnin perusteita.

Akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihakija, kerro kansainvälisestä ja kotimaisesta liikkuvuudestasi näissä lomakkeen kohdissa:

1)    Liikkuvuus hakemisen edellytyksenä

Tämän osion perusteella arvioidaan, voitko olla hakijana tässä haussa. Hakemuksen voi jättää vain, jos Akatemian asettamat ehdot liikkuvuudelle täyttyvät (katso kohta Liikkuvuus hakemisen edellytyksenä, sivu 56.)

Täytä tämä tieto lomakkeelle (välilehden nimi varmistuu elokuussa).

Jos olet hakukelpoinen edellisen kohdan perusteella:

2)    Aikaisempi liikkuvuus meriittinä

Kerro missä olet vieraillut tai työskennellyt tutkimukseen liittyen. Tätä tietoa käytetään arvioimaan kokemustasi tutkijana.

Täytä tämä tieto lomakkeen välilehdelle Liikkuvuus.

3)    Suunnittelemasi liikkuvuus, joka liittyy tutkimushankkeen toteuttamiseen

Kerro missä aiot vierailla tai työskennellä hankkeen aikana ja miten liikkuvuusjaksot edistävät suunnittelemaasi tutkimusta. Tätä tietoa käytetään hakemuksen arviointiin.

Täytä tämä tieto lomakkeen välilehdelle Liikkuvuus.

 

1)    Liikkuvuus hakemisen edellytyksenä

Tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahakijalta edellytetään tohtorintutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

Jos tutkija hakee rahoitusta samaan tutkimusympäristöön missä hän on tehnyt väitöskirjansa, hänen on osoitettava jo työskennelleensä vähintään kuuden kuukauden ajan ulkomailla tai muualla kotimaassa tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen hakuajan päättymiseen mennessä. Katso tarkemmat ohjeet jäljempää.

Liikkuvuusedellytys toteutuu, jos tutkijatohtori- tai akatemiatutkijan rahoitusta haetaan muuhun tutkimusympäristöön kuin siihen, missä tutkija on tehnyt väitöskirjansa. Rahoitus myönnetään käytettäväksi suomalaisen suorituspaikan kautta. Katso tarkemmat ohjeet jäljempää.

Keitä liikkuvuusedellytys koskee?

Liikkuvuusedellytys koskee kaikkia akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihakijoita. Liikkuvuusedellytys ei koske Akatemian muulla rahoituksella palkattavia tutkijatohtoreita (esimerkiksi akatemiahankkeissa palkattavat tutkijatohtorit).

Jos tutkija hakee tutkijatohtori- tai akatemiatutkijarahoitusta samaan tutkimusympäristöön, jossa hän on työskennellyt väitöskirjatyön aikana, muusta liikkuvuudesta pitää tehdä selvitys. Tällöin hakijalla tulee olla tohtorintutkinnon jälkeen muussa tutkimusympäristössä tai muulla sektorilla suoritettua tutkimustyötä tai tutkimustyötä tukevaa työskentelyä vähintään kuuden kuukauden ajan hakuajan päättymiseen 1.10.2018 mennessä.

Liikkuvuusedellytyksestä voidaan poiketa erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa olevien yksittäisten hakijoiden kohdalla. Näitä ovat esimerkiksi oma tai lähiomaisen hyvin vakava sairaus, joka muodostaa merkittävän esteen liikkuvuudelle. Näissä poikkeustilanteissa tulee ennen hakemuksen jättämistä ottaa yhteyttä Akatemiaan haun yhteyshenkilöön, joka on mainittu syyskuun hakuilmoituksessa.

Mitä tarkoitetaan tutkimusympäristöllä?

Tutkimusympäristöllä tarkoitetaan sitä paikallista tutkimusryhmää tai -yhteisöä, jossa tutkija työskentelee. Tutkimusympäristö sijaitsee usein yhden suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) sisällä, mutta se voi myös ulottua eri organisaatioiden yli. Yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä.

Jos tutkimusympäristöä vaihdetaan saman suorituspaikan sisällä, edellytetään selkeää työskentely-ympäristön vaihtoa niin että se perustellusti edistää Akatemian liikkuvuudelle asettamia tavoitteita (katso hakuilmoituksen sivu 55, kohta Akatemian tavoite). Hakijan on konkreettisesti perusteltava selkeä työskentely-ympäristön vaihto ja Akatemian tavoitteiden täyttyminen hakulomakkeella.

Tutkimusympäristön ei katsota vaihtuvan, jos esimerkiksi tutkimusyksikön nimi muuttuu tai tutkimusyksiköt yhdistyvät.

Rahoitus myönnetään käytettäväksi suomalaisen suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) kautta mutta tutkija voi työskennellä ulkomailla rahoituskauden aikana. Suunniteltu liikkuvuus otetaan huomioon arvioitaessa tutkimussuunnitelmaa mutta ei laskettaessa hakukelpoisuutta.

Akatemian verkkosivulla on toimikuntien tarkempia linjauksia kohdassa Tieteelliset toimikunnat. Tutustu sen toimikunnan linjauksiin, jolle jätät hakemuksesi.

Mitä tarkoittaa työskentely muualla?

Olennaista on se, että jos tutkija jatkaa suorituspaikassaan eikä vaihda tutkimusympäristöä, hänelle on hakuajan päättymiseen mennessä kertynyt kokemusta myös nykyisen tutkimusympäristönsä ulkopuolelta. Tämä tohtorintutkinnon jälkeen hankittu kokemus voi olla kertynyt joko kotimaassa tai ulkomailla.

Kuuden kuukauden muualla työskentely voi olla esimerkiksi työskentelyä toisen alan tutkimusryhmässä, instituutissa, hallinnossa, järjestössä, yrityksessä tai ammatissa, joka perustellusti liittyy haettavaan tutkimushankkeeseen tai edistää tutkijanuraa.

Se voi myös olla työskentelyä apurahalla tai muulla järjestelyllä muussa kuin siinä fyysisessä tutkimusympäristössä, johon rahoitusta nyt haetaan. Tutkijalla voi esimerkiksi olla kokemusta työskentelystä yliopistonsa rahoituksella ulkomaisessa yliopistossa. Myös tutkijakollegiumissa työskentelyn voi rinnastaa muualla työskentelyyn silloin, kun tutkijan työyhteisö on muuttunut.

Pitääkö hakijan olla ollut työsuhteessa siihen organisaatioon, josta hän laskee muun työkokemuksen karttuneen?

Ei tarvitse. Näin ollen esimerkiksi apurahalla työskentely voidaan laskea mukaan vaadittuun kuuden kuukauden jaksoon. Sillä, kuka on rahoittanut työskentelyn kuuden kuukauden jakson aikana, ei ole merkitystä.

Milloin kuuden kuukauden jakso pitää olla suoritettu?

Hyväksi lasketaan sellainen vähintään kuuden kuukauden työskentely, joka on suoritettu tohtorintutkintotodistuksen myöntämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.10.2018.

Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta.

Osa-aikaisuus otetaan huomioon työskentelyn kestoa laskettaessa. Esimerkiksi 50 prosentin osa-aikaista työskentelyä tulee olla yhteensä 12 kuukautta.

Suunniteltua liikkuvuutta ei oteta mukaan hakukelpoisuuden tarkasteluun. Se arvioidaan osana tutkimussuunnitelmaa.

Miten liikkuvuusedellytys esitetään verkkoasioinnin lomakkeella?

Liikkuvuusedellytys esitetään verkkoasioinnin lomakkeen välilehdellä. Lomakkeen ohjeet eivät ole valmiit hakuilmoituksen julkaisuajankohtana vaan täydentyvät hakuajan alkamiseen 10.9.2018 mennessä.

Tällä välilehdellä antamasi tiedot muodostavatkokonaisuuden, jonka perusteella liikkuvuusedellytyksen toteutuminen voidaan todeta. Voit jättää järjestelmään vain sellaisen hakemuksen, johon on annettu tällä välilehdellä pakolliseksi merkityt tiedot.

Välilehden rakenne on seuraava:

1)     Rasti ruutuun. Välilehdellä on rastitettava vaihtoehto, jonka mukaan vaihdat nyt tutkimusympäristöä tai toinen vaihtoehto, jonka mukaan olet tohtorintutkinnon jälkeen hankkinut kokemusta muusta ympäristöstä. Voit valita myös molemmat vaihtoehdot.

2)     Taulukko. Välilehdellä on taulukko, johon merkitset liikkuvuusedellytykseen laskettavan liikkuvuuden (ajankohdat, mahdolliset lisätiedot). Taulukkoon voi lisätä useita eri jaksoja siten, että kuuden kuukauden liikkuvuus tulee täyteen. Jos työskentely on suoritettu useassa jaksossa, kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee olla vähintään kuusi kuukautta.

3)     Perustelu-vapaatekstikenttä. Perustele liikkuvuuskriteerin täyttyminen eli tutkimusympäristön vaihto tai kuuden kuukauden kokemuksen karttuminen muualla. Kirjoita lyhyt ja konkreettinen perustelu vaihtamisen perusteella saavutettavasta hyödystä (enintään 1 000 merkkiä).

2)    Aikaisempi liikkuvuus meriittinä

Aikaisempi liikkuvuus otetaan huomioon arvioitaessa tutkijakokemustasi.

Luettele verkkoasioinnin lomakkeenLiikkuvuus-välilehdellä kohdassa Aikaisempi liikkuvuus tohtorintutkinnon jälkeinen aiempi liikkuvuus.

Ilmoita tällä välilehdellä vain tärkeimmät, vähintään viiden työpäivän (0,25 kk) mittaiset jaksot kuukausiksi muutettuna. Rajaus on sama kuin opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoja koskevassa tiedonkeruussa.

Tutustu sen toimikunnan linjauksiin, jolle jätät hakemuksesi. Linjaukset on esitetty Akatemian verkkosivuilla.

3)    Suunniteltu liikkuvuus, joka liittyy tutkimushankkeen toteuttamiseen

Akatemia kannustaa rahoittamiaan tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen tutkimushankkeen aikana. Suunnitellun liikkuvuuden tulee kuitenkin edistää tutkimussuunnitelman toteutusta.

Luettele verkkoasioinnin Liikkuvuus-välilehdellä kohdassa Suunniteltu liikkuvuus rahoituskaudelle suunnittelemasi liikkuvuus.

Ilmoita tällä välilehdellä vain tärkeimmät, vähintään viiden työpäivän (0,25 kk) mittaiset jaksot kuukausiksi muutettuna.

Tutustu sen toimikunnan linjauksiin, jolle jätät hakemuksesi. Linjaukset on esitetty Akatemian verkkosivuilla.

Päivitetty syyskuun haun 2018 mukaan

Viimeksi muokattu 27.6.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »