SV EN

Liikkuvuus akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihauissa 2017

Akatemian tavoite

Tutkijoiden itsenäistymisen kannalta kokemus monenlaisista tutkimusympäristöistä on erittäin tärkeää. Työskentely erilaisissa tutkimusryhmissä tai muissa tutkimusta lähellä olevissa tehtävissä vahvistaa tutkijan henkilökohtaista verkottumista ja lisää hänen mahdollisuuttaan sijoittua kilpailtuihin tutkimustehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin. Tutkijan kannalta on myös tärkeää oppia uusia menetelmiä ja tapoja kommunikoida erilaisen taustan omaavien ihmisten kanssa.

Monipuolinen osaaminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja edistää tieteen uudistumista, jotka tieteellisen laadun ohella ovat Suomen Akatemian strategian keskeisiä tavoitteita.

Akatemia rohkaisee tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen. Akatemian rahoitusta voi käyttää työskentelyyn ulkomailla ja Suomeen palaamiseen rahoituskauden aikana. Erityisen tärkeää kansainvälinen liikkuvuus on nuoren tutkijasukupolven tutkijoille heidän tutkimuksensa laadun kehittämisen ja tutkijanuralla menestymisen tukena.

Hakemuksessa esitetyt kansainväliset ja kansalliset yhteistyösuhteet sekä tutkijoiden liikkuvuus ovat hakemuksen tieteellisten ansioiden arvioinnin perusteita.

Akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihakija, kerro kansainvälisestä ja kotimaisesta liikkuvuudestasi kaikissa kolmessa eri kohdassa lomaketta:

1)    Liikkuvuus hakemisen edellytyksenä

Tämän osion perusteella arvioidaan, voitko olla hakijana tässä haussa. Hakemuksen voi jättää vain, jos Akatemian asettamat ehdot liikkuvuudelle täyttyvät (katso tämän sivun kohta "liikkuvuus hakemisen edellytyksenä")

Täytä tämä tieto hakulomakkeen välilehdelle 2.

Jos olet hakukelpoinen edellisen kohdan perusteella:

2)    Aikaisempi liikkuvuus meriittinä

Kerro missä olet vieraillut tai työskennellyt tutkimukseen liittyen. Tätä tietoa käytetään arvioimaan kokemustasi tutkijana.

Täytä tämä tieto hakulomakkeen välilehdelle 7.

3)    Suunnittelemasi liikkuvuus, joka liittyy tutkimushankkeen toteuttamiseen

Kerro missä aiot vierailla tai työskennellä hankkeen aikana ja miten liikkuvuusjaksot edistävät suunnittelemaasi tutkimusta. Tätä tietoa käytetään hakemuksen arviointiin.

Täytä tämä tieto hakulomakkeen välilehdelle 7 ja tutkimussuunnitelman kohtaan 9 

1)    Liikkuvuus hakemisen edellytyksenä

Tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahakijalta edellytetään tohtorintutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

Jos tutkija hakee rahoitusta samaan tutkimusympäristöön missä hän on tehnyt väitöskirjansa, hänen on osoitettava jo työskennelleensä vähintään kuuden kuukauden ajan ulkomailla tai muualla kotimaassa tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen.

Liikkuvuusedellytys toteutuu automaattisesti, jos tutkijatohtori- tai akatemiatutkijarahoitusta haetaan muuhun tutkimusympäristöön kuin siihen, missä tutkija on tehnyt väitöskirjansa.

Keitä liikkuvuusedellytys koskee?

Liikkuvuusedellytys koskee kaikkia akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihakijoita. Liikkuvuusedellytys ei koske Akatemian muulla rahoituksella palkattavia tutkijatohtoreita (esimerkiksi akatemiahankkeissa palkattavat tutkijatohtorit).

Liikkuvuusedellytys toteutuu, jos hakija vaihtaa tutkimusympäristöä rahoituksen hakuvaiheessa. Toisin sanoen nyt haetaan rahoitusta muuhun suorituspaikkaan tai tutkimusympäristöön, kuin missä väitöskirjatyö on tehty.

Jos tutkija sen sijaan hakee tutkijatohtori- tai akatemiatutkijarahoitusta samaan tutkimusympäristöön, jossa hän on työskennellyt väitöskirjatyön aikana, muusta liikkuvuudesta pitää tehdä selvitys. Tällöin hakijalla tulee olla tohtorintutkinnon jälkeen muussa tutkimusympäristössä tai muulla sektorilla suoritettua tutkimustyötä tai tutkimustyötä tukevaa työskentelyä vähintään kuuden kuukauden ajan.

Liikkuvuusedellytyksestä voidaan poiketa erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa olevien yksittäisten hakijoiden kohdalla. Näitä ovat esimerkiksi oma tai lähiomaisen hyvin vakava sairaus, joka muodostaa merkittävän esteen liikkuvuudelle. Näissä poikkeustilanteissa tulee ennen hakemuksen jättämistä ottaa yhteyttä Akatemiaan haun yhteyshenkilöön, joka on mainittu syyskuun hakuilmoituksessa.

Mitä tarkoitetaan tutkimusympäristöllä?

Tutkimusympäristöllä tarkoitetaan sitä paikallista tutkimusryhmää tai -yhteisöä, jossa tutkija työskentelee. Tutkimusympäristö sijaitsee usein yhden suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) sisällä, mutta se voi myös ulottua eri organisaatioiden yli. Yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä.

Jos tutkimusympäristöä vaihdetaan saman suorituspaikan sisällä, edellytetään selkeää työskentely-ympäristön vaihtoa niin että se perustellusti edistää Akatemian liikkuvuudelle asettamia tavoitteita (katso "Akatemian tavoite"). Hakijan on konkreettisesti perusteltava selkeä työskentely-ympäristön vaihto ja Akatemian tavoitteiden täyttyminen hakulomakkeella.

Tutkimusympäristön ei katsota vaihtuvan, jos esimerkiksi tutkimusyksikön nimi muuttuu tai tutkimusyksiköt yhdistyvät.

Mitä tarkoittaa työskentely muualla?

Olennaista on se, että jos tutkija jatkaa entisessä suorituspaikassaan eikä nyt vaihda tutkimusympäristöä, hänelle on kertynyt kokemusta myös aikaisemman tutkimusympäristönsä ulkopuolelta. Tämä kokemus voi olla kertynyt joko kotimaassa tai ulkomailla.

Kuuden kuukauden muualla työskentely voi olla esimerkiksi työskentelyä toisen alan tutkimusryhmässä, instituutissa, hallinnossa, järjestössä, yrityksessä tai ammatissa, joka perustellusti liittyy haettavaan tutkimushankkeeseen tai edistää tutkijanuraa.

Se voi myös olla työskentelyä apurahalla tai muulla järjestelyllä muussa kuin siinä fyysisessä tutkimusympäristössä, johon rahoitusta nyt haetaan. Tutkijalla voi esimerkiksi olla kokemusta työskentelystä yliopistonsa rahoituksella ulkomaisessa yliopistossa. Myös tutkijakollegiumissa työskentelyn voi rinnastaa muualla työskentelyyn silloin, kun tutkijan työyhteisö on muuttunut.

Pitääkö hakijan olla ollut työsuhteessa siihen organisaatioon, josta hän laskee muun työkokemuksen karttuneen?

Ei tarvitse. Näin ollen esimerkiksi apurahalla työskentely voidaan laskea mukaan vaadittuun kuuden kuukauden jaksoon. Sillä, kuka on rahoittanut työskentelyn kuuden kuukauden jakson aikana, ei ole merkitystä.

Milloin kuuden kuukauden jakso pitää olla suoritettu?

Hyväksi lasketaan sellainen vähintään kuuden kuukauden työskentely, joka on suoritettu tohtorintutkintotodistuksen myöntämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2017.

Työskentely voi olla suoritettu useammassa jaksossa. Kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään kuusi kuukautta.

Osa-aikaisuus otetaan huomioon työskentelyn kestoa laskettaessa. Esimerkiksi 50 prosentin osa-aikaista työskentelyä tulee olla yhteensä 12 kuukautta.

Suunniteltua liikkuvuutta ei oteta mukaan hakukelpoisuuden tarkasteluun. Se arvioidaan osana tutkimussuunnitelmaa.

Miten liikkuvuusedellytys esitetään verkkoasioinnin lomakkeella?

Täytä hakulomakkeen välilehti 2 Liikkuvuusedellytys. Tällä välilehdellä antamasi tiedot muodostavatkokonaisuuden, jonka perusteella liikkuvuusedellytyksen toteutuminen voidaan todeta. Voit jättää järjestelmään vain sellaisen hakemuksen, johon on annettu tällä välilehdellä pakolliseksi merkityt tiedot.

Välilehden rakenne on seuraava:

  • Rasti ruutuun. Välilehdellä on rastitettava vaihtoehto, jonka mukaan vaihdat nyt tutkimusympäristöä tai toinen vaihtoehto, jonka mukaan olet tohtorintutkinnon jälkeen hankkinut kokemusta muusta ympäristöstä. Voit valita myös molemmat vaihtoehdot.
  • Taulukko. Välilehdellä on taulukko, johon merkitset liikkuvuusedellytykseen laskettavan liikkuvuuden (ajankohdat, mahdolliset lisätiedot). Taulukkoon voi lisätä useita eri jaksoja siten, että kuuden kuukauden liikkuvuus tulee täyteen. Jos työskentely on suoritettu useassa jaksossa, kahden pisimmän jakson yhteenlasketun pituuden tulee olla vähintään 6 kuukautta. (Välilehdellä 7 Liikkuvuus voit esittää muut merkittävät liikkuvuusjaksot.)
  • Perustelu-vapaatekstikenttä. Perustele liikkuvuuskriteerin täyttyminen eli tutkimusympäristön vaihto tai kuuden kuukauden kokemuksen karttuminen muualla. Kirjoita lyhyt ja konkreettinen perustelu vaihtamisen perusteella saavutettavasta hyödystä (enintään 1000 merkkiä).

2)    Aikaisempi liikkuvuus meriittinä

Aikaisempi liikkuvuus otetaan huomioon arvioitaessa tutkijakokemustasi.

Luettele verkkoasioinnin lomakkeella välilehdellä 7 Liikkuvuus kohdassa Aikaisempi liikkuvuus tohtorintutkinnon jälkeinen aiempi liikkuvuus.

Ilmoita tällä välilehdellä vain tärkeimmät, vähintään viiden työpäivän (0,25 kk) mittaiset jaksot kuukausiksi muutettuna. Rajaus on sama kuin opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoja koskevassa tiedonkeruussa. Konferenssivierailuja tai yksittäisiä kokouksia ei ilmoiteta hakulomakkeella.

Voit esittää ansioluettelossasi ilman aikarajoitusta sellaisen liikkuvuuden ja vierailut, joista haluat hakemuksesi tueksi kertoa.

Toimikuntien linjauksia on esitetty Akatemian verkkosivuilla.

3)    Suunniteltu liikkuvuus, joka liittyy tutkimushankkeen toteuttamiseen

Akatemia kannustaa rahoittamiaan tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen tutkimushankkeen aikana. Suunnitellun liikkuvuuden tulee kuitenkin edistää tutkimussuunnitelman toteutusta.

Luettele verkkoasioinnin lomakkeen välilehdellä 7 Liikkuvuus kohdassa Suunniteltu liikkuvuus rahoituskaudelle suunnittelemasi liikkuvuus.

Ilmoita tällä välilehdellä vain tärkeimmät, vähintään viiden työpäivän (0,25 kk) mittaiset jaksot kuukausiksi muutettuna. Konferenssivierailuja tai yksittäisiä kokouksia ei ilmoiteta hakulomakkeella.

Perustele tutkimussuunnitelmassa miten valitsemasi kohteet ja suunnittelemasi vierailut tai tutkimusjaksot edistävät tutkimustasi. Viittaa tutkimussuunnitelmassa (kohta 9, Liikkuvuussuunnitelma rahoituskauden aikana) lomakkeen välilehteen 7. Jos haet rahoitusta konferenssivierailuihin tai yksittäisiin kokouksiin, mainitse nekin tutkimussuunnitelmassa.

Toimikuntien linjauksia on esitetty Akatemian verkkosivuilla.

Viimeksi muokattu 3.7.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »