SV EN

Hakijan ohjeet

 

Voit hakea Suomen Akatemian kilpailtua rahoitusta korkealaatuisen tutkimuksen tekemiseen. Akatemialla on erilaisia rahoitusmuotoja, joista rahoitusta voi hakea

1)    tutkimusryhmän palkkaamiseen, joko tutkijan itse määrittelemään aiheeseen (tutkijalähtöinen rahoitus, esimerkiksi akatemiahankkeet) tai ennalta määriteltyyn teemaan (temaattinen rahoitus, esimerkiksi akatemiaohjelmat ja suunnatut haut)

2)    omaan palkkausrahoitukseen tutkijan itse määrittelemään aiheeseen (tutkijalähtöinen rahoitus, esimerkiksi akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit)

3)    tutkimusympäristölle (organisaatiolähtöinen rahoitus, esimerkiksi tutkimusinfrastruktuurirahoitus ja yliopistojen profiloitumiseen tarkoitettu rahoitus).

Koska eri rahoitusmuodoilla on erilaiset tavoitteet, Akatemia asettaa ehtoja sille, kuka voi hakea rahoitusta ja mihin sitä voidaan käyttää. Nämä ehdot on esitetty hakuilmoituksessa kunkin haun kohdalla. Rahoitus maksetaan aina valtionavustuslainsäädäntöä noudattaen suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) kautta. Sinun pitää jo ennen hakemuksen jättämistä sopia sitoumuksen saamisesta tällaisen tahon kanssa.

Voit hakea rahoitusta vain ennalta ilmoitettuna hakuaikana. Laadi hakemus ohjeiden mukaisena Akatemian verkkoasiointiin. Hakemuksella tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka osat ovat verkkoasioinnin lomake välilehtineen ja tekstikenttineen sekä hakemuksen liitteet.

Olemme kuvanneet hakemuksen tekemisen vaiheet osiossa Hakeminen lyhyesti. Kun kirjoitat hakemusta, tutustu myös Hakemusten arviointi -verkkosivuihin.

Täytätkö nämä ehdot?

Suomen Akatemian rahoitusta hakevan (Akatemian termi: tutkimushankkeen vastuullisen johtajan) tulee olla tohtorintutkinnon suorittanut tai professorin tai dosentin tasoinen tutkija. Joissain rahoitusmuodoissa hakijana on yliopisto tai tutkimuslaitos. Hakuilmoituksessa mainitaan erikseen, jos hakija voi olla joku muu (näin on esimerkiksi kansainvälisiin sopimuksiin perustuvissa liikkuvuusapurahoissa).

Akatemian tutkimusrahoitus on tarkoitettu vertaisarvioinnissa parhaiten menestyville tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä lupaavimmille nuoren tutkijasukupolven tutkijoille tieteellisesti kunnianhimoisten hankkeiden toteuttamiseen. Lähtökohtana on, että rahoitettava hanke palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa ja kansainvälistä yhteistyötä.

Rahoitus myönnetään käytettäväksi suomalaisen suorituspaikan (yleensä yliopiston tai tutkimuslaitoksen) kautta. Rahoitusta voidaan myöntää ulkomaille vain poikkeustapauksessa, esimerkiksi kansainvälisten infrastruktuurihankkeiden rahoituksessa. Hakijalla tulee olla kiinteät yhteydet Suomeen monivuotisen tutkimushankkeen toteuttamiseksi, ja yhteyksien tulee käydä ilmi hakemuksesta. Rahoitusta saaneet tutkijat voivat kuitenkin työskennellä ulkomailla rahoituskauden aikana.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Syyskuun haussa Akatemia arvioi samalta hakijalta vain yhden hakemuksen, joka koskee joko akatemiahanketta (mukaan lukien konsortion osahanke), akatemiatutkijan, tutkijatohtorin tai kliinisen tutkijan tehtävää. Jos sama hakija jättää useamman hakemuksen johonkin näistä rahoitusmuodoista tai hakee useampaa niistä, vain hänen ensimmäiseksi jättämänsä hakemus arvioidaan. Arvioimatta jätetyllä hakemuksella ei voi saada rahoitusta.

Akatemian hallituksen, tieteellisen toimikunnan tai strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenelle ei myönnetä Akatemian tutkimusrahoitusta hänen toimikautensa aikana. Rajoitus koskee 1.1.2019 alkaen tehtävässä olevia henkilöitä ja tämän ajankohdan jälkeen tehtäviä rahoituspäätöksiä. Rajoitus ei kuitenkaan koske sellaista rahoitusta, jossa hakijana on organisaatio.

Akatemiaohjelmarahoitusta ei voi myöntää henkilölle, joka on osallistunut ohjelman suunnitteluun tavalla, joka tuottaa hänelle kilpailuetua muihin hakijoihin nähden. Tässä asemassa ovat esimerkiksi akatemiaohjelman valmistelu- ja johtoryhmän jäsenet ja pysyvät asiantuntijat.

Jos hakija on kolmen edellisen vuoden aikana todetusti syyllistynyt tutkimusvilppiin, Akatemia jättää hakemuksen tutkimatta.

MITÄ AKATEMIA RAHOITTAA?

Akatemian rahoitusta voidaan hakea rahoitusmuodosta riippuen kattamaan esimerkiksiseuraavia tutkimuksen välittömiä kustannuksia:

 • tutkimusryhmän palkkaus

Akatemian tutkimusmäärärahalla työskentelevän henkilöstön tulee pääsääntöisesti olla palvelussuhteessa. On suositeltavaa, että palvelussuhde kestää koko rahoituskauden ajan, ellei tutkimushankkeen toteuttamiseen liittyvä erityinen syy edellytä lyhyempää palvelussuhdetta. Lyhytaikaisia tutkimus-, selvitys- tai muita tehtäviä voidaan toteuttaa myös ostopalveluina silloin, kun se on hankkeen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

 • ulkomailta kotimaahan palaavan tutkijan palkkausrahoitus
 • tutkimuksen toteuttamisesta aiheutuvat välttämättömät kulut
 • matkakulut
 • kotimainen yhteistyö ja liikkuvuus
 • kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus
 • ulkomaankausien liikkuvuuskorvaus
 • kansainvälisten hankkeiden valmistelu
 • julkaisukulut (esimerkiksi tiedon avoimen saatavuuden edistämisestä aiheutuvat julkaisumaksut).

Akatemia edellyttää, että tutkimuksen suorituspaikka (esimerkiksi yliopisto) takaa hankkeen toteuttamisen tavanomaiset perusedellytykset, jotka määräytyvät tutkimuksen luonteen perusteella. Nämä ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (mukaan lukien tietotekniset laitteet) sekä tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointi- ja kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus.

Kun suorituspaikka on yliopisto tai tutkimuslaitos, rahoitus haetaan yleensä arvonlisäverollisena. Suorituspaikan taloushallinto antaa ohjeet. Akatemia voi rahoittaa arvonlisävero-osuudet tietyin ehdoin, katso lisää verkkosivuiltamme: Arvonlisävero.

Esitä hakemuksessa kustannusarvio, joka sisältää arvion rahoituksen vuosittaisesta tarpeesta menolajeittain. Selvitä hakemuksessa myös rahoitussuunnitelma eli samaan hankkeeseen jo myönnetty sekä hankkeen toteutuessa suorituspaikan tarjoama rahoitus. Kiinnitä erityistä huomiota kustannusarvion realistisuuteen. Perustele kaikki haetut tutkimuskulut vapaatekstikentissä lomakkeen välilehdellä Rahoitussuunnitelma.

Akatemia rahoittaa tutkijoiden liikkuvuutta hankkeissa ja erillisellä haulla

Akatemialta voi hakea rahoitusta kansainväliseen liikkuvuuteen tutkimushankkeissa ja erikseen haettavina määrärahoina.

Tutkimushankkeissa (esimerkiksi akatemiahankkeet, akatemiaohjelmahankkeet, suunnatut hankkeet, tutkijantehtävien tutkimuskulut) osana hankkeen tutkimuskuluja:

1)    liikkuvuuskorvaus Suomesta ulkomaille suuntautuvaan liikkuvuuteen osana hankkeen tutkimuskuluja; suositus:

-       tutkijalle, jolla on huollettavia lapsia: 1 500 euroa/kk

-       tutkijalle, jolla ei ole huollettavia lapsia: 1 050 euroa/kk

2)    apurahat, joita voidaan maksaa EU-maiden ulkopuolisille Suomeen tuleville tutkijoille alle vuoden mittaisissa työsuhteissa

3)    palkkausrahoitus muille kuin hankkeen vastuulliselle johtajalle

-       palkkausrahoitus kansainvälisten tutkijoiden työsuhteisiin Suomessa

-       palkkausrahoitusulkomailta Suomeen palaavien tutkijoiden työsuhteisiin

-       hankkeessa palkatun tutkijan työskentelyyn ulkomailla rahoituskauden aikana

4)    rajoitetusti palkkausrahoitus hankkeen vastuulliselle johtajalle, joka työskentelee ulkomailla tai palaa Suomeen (katso kohta Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkauskulut rajoitetusti).

Rahoitusmuodossa Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus voi hakea määrärahaa tai henkilökohtaista apurahaa tutkimushankkeista riippumatta. Tätä rahoitusta haetaan syyskuun haussa.

Katso lisätiedot ja ohjeet hakuilmoituksen liitteistä 2 A–C ja verkkosivuiltamme kohdassa Tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden tukeminen.

Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkauskulut rajoitetusti

Akatemian hankerahoitus (akatemiahankkeet, suunnatut hankkeet, akatemiaohjelmahankkeet) on tarkoitettu ensisijaisesti päätoimisesti ja kokoaikaisesti työskentelevien tutkijoiden palkkaukseen sekä muihin tutkimuskuluihin. Vastuullisen johtajan palkkakuluja voidaan rajoitetusti sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin.

 1. 1.    Palkan sisällyttäminen kokonaiskustannuksiin hankkeen johtamista varten

Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkakuluja voidaan sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin tutkimussuunnitelmassa kuvatun perusteella. Edellytyksenä kustannusten hyväksymiselle on, että vastuullisen johtajan tehtävät on eritelty hakemuksessa selkeästi.

Vastuullisen johtajan palkkauskustannukset eivät saa olla merkittävät verrattuna hankkeen kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi nelivuotiseen tutkimushankkeeseen voi sisällyttää enintään kuuden kuukauden verran vastuullisen johtajan työaikaa. Tämä on laskennallisesti noin puolitoista kuukautta vuodessa.

 1. 2.    Rahoituksen hakeminen johtajalle tutkimuksen tekemistä varten

Akatemia voi myöntää vastuullisen johtajan palkkaukseen yhteensä enintään 12 kuukauden rahoituksen tutkimuksen tekemistä varten.

Palkkauksella edistetään hankkeen toteutusmahdollisuuksia ja se myönnetään vain tutkimuksellisesti hyvin perustellusta syystä. Tällainen voi olla esimerkiksi työskentely ulkomailla, paluu kotimaahan sekä siirtyminen toiseen tutkimusorganisaatioon tai Suomessa sijaitsevaan yritykseen. (Mahdollisessa yritysyhteistyössä tulee täyttyä ehdot, jotka Akatemia on asettanut asiakirjan Rahoituksen yleiset ehdot kohdassa 10.1.)

Rahoituksen edellytyksenä on, että vastuullisen johtajan tehtävät ja palkkauksen tutkimukselliset perustelut on kuvattu selkeästi hakemuksessa. Jotta rahoitusta voidaan maksaa tähän tarkoitukseen, siitä on oltava maininta rahoituspäätöksen ehdossa.

 1. 3.    Palkkaus silloin, kun johtajalla ei ole palvelussuhdetta

Jos tutkimushankkeen vastuullisella johtajalla ei ole palvelussuhdetta esimerkiksi yliopistoon tai tutkimuslaitokseen, hänen tulee selvittää hakemuksessaan, miten hänen oma palkkauksensa järjestetään hankkeen rahoituskauden aikana. Näiden yksityiskohtien selvittäminen on hakemusvaiheessa hakijan vastuulla.

Eläkkeellä olevalle tutkijalle voidaan myöntää tutkimusrahoitusta samoin perustein kuin muillekin tutkijoille.

HAKEMUKSEN KIRJOITTAMINEN

Noudata hyvää tieteellistä käytäntöä

Tutkimuksessa tulee toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita: avoimen tieteen edistäminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, tutkimuseettisten kysymysten asianmukainen käsittely ja aineettomien oikeuksien periaatteiden huomioiminen.

Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia.

Akatemia noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyväksymiä ohjeita ja edellyttää rahoittamiensa tutkijoiden ja suorituspaikkojen noudattavan niitä.

Lisäksi Akatemia edellyttää eurooppalaisen tutkimuksen hyviä käytäntöjä luotaavan ohjeiston noudattamista kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. The European Code of Conduct for Research Integrity on julkaistu ALLEAn (All European Academies) verkkosivulla.

Avoimen tieteen edistämisen ohjeita on hakuilmoituksen liitteessä 3, Avoin tiede: avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen.

Tutustu hakemuksen arviointikriteereihin

Akatemian rahoitus perustuu tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden arviointiin. Akatemia käyttää hakemusten tieteellisinä arvioijina pääosin ulkomaisia asiantuntijoita. Hakijalla on oikeus jättää hakemuksensa suomeksi tai ruotsiksi. Hakemukset pyydetään kuitenkin jättämään englanniksi, jotta

 • hakemukset voidaan arvioida kansainvälisesti
 • voidaan taata rahoituspäätösten yhdenmukainen valmistelu
 • voidaan varmistaa hakemuskäsittelyn sujuvuus.

Hakemuksen onnistuneen arvioinnin varmistamiseksi on tärkeää, että ilmoitat hakulomakkeessa oikean toimikunnan ja tutkimusalojen lisäksi tutkimusta, tutkimusmenetelmiä ja aineistoa kuvaavat asiasanat vapaatekstikentässä. Katso lisää verkkosivuiltamme kohdissa Toimikuntien toimialat ja Tutkimusalaluokitus.

Hakemusten arviointimenettelymme, jota kehitämme, on esitelty verkkosivuillamme kohdissa Hakemusten arviointi ja Hakemusten arviointiohjeet. Arvioinnissa sovellettavat kriteeriton esitetty sivulla Arviointikriteerit. Kannattaa ehdottomasti tutustua näihin arviointiperusteisiin ja liitteiden laatimisohjeisiin.

Voimme perustellusta syystä jättää hakemuksen arvioimatta tai tutkimatta. Perusteet on esitetty verkkosivuillamme kohdassa Arviointikriteerit.

Mikä on konsortio akatemiahanke-, akatemiaohjelma- ja suunnatuissa hauissa?

Tutkimusryhmähauissa (akatemiahanke-, akatemiaohjelma- ja suunnatut haut) tutkimushankkeesta vastaava johtaja hakee rahoitusta tutkimusryhmälleen. Henkilörahoitushauissa (akatemiatutkija-, akatemiaprofessori- ja tutkijatohtori, kliininen tutkija) tutkija hakee rahoitusta itselleen omalla tutkimussuunnitelmallaan.

Tutkimusryhmähauissa voi hakea tai Akatemia voi tietyissä hauissa erikseen edellyttää, että rahoitusta haetaan tutkimushankkeiden yhteenliittymänä eli konsortiona esimerkiksi laajojen tutkimuskysymysten käsittelemiseksi.

Akatemian hakuprosessin kannalta konsortio on yhteisen tutkimussuunnitelman ympärille rakennettu hakemus, jossa jokainen konsortion osapuoli hakee rahoitusta Akatemialta.

Akatemian haussa konsortion osapuolia eivät siis ole sellaiset tutkimussuunnitelman toteuttamisen kannalta tärkeät yhteistyökumppanit, jotka eivät hae rahoitusta Akatemialta konsortion osahankkeina. Mahdollisten muiden, omalla rahoituksellaan työskentelevien kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden osallistuminen yhteistyöhön kuvataan Tutkimussuunnitelma-välilehdellä kohdassa Tutkimushankkeen toteutus, Yhteistyötahot.

Käsittelemme konsortion johtajan ja osahankkeiden yhteisen konsortiohakemuksen yhtenä kokonaisuutena, vaikka myönnämme rahoituksen erikseen kullekin osahankkeelle.

Konsortiohakemuksessa esitetyssä kustannusarviossa ja rahoitussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon Akatemian mahdollisesti asettamat rajoitukset konsortion koolle sekä kyseisessä haussa käytettävissä oleva kokonaisrahoitus.

Konsortiohakemuksen jättäminen on kuvattu kaaviona hakuilmoituksen liitteellä 5.Konsortion yhteisen hakemuksen jättää konsortion johtaja. Hän voi jättää hakemuksen (Submit application) vasta, kun kaikki osahankkeet ovat merkinneet omat hakemuksensa valmiiksi (Tag as complete). Tämä menettely koskee konsortiohakemusta sekä aie- että varsinaisessa haussa. Konsortion kokoonpanoa ei voi muuttaa hakuajan päätyttyä.

Konsortion johtajan on seurattava verkkoasioinnista, että osahankkeet merkitsevät omat hakemuksensa valmiiksi riittävän ajoissa ennen hakuajan umpeutumista.

Konsortiohakemuksen ja sen liitteiden laatimisesta on tarkat ohjeet Akatemian verkkosivuilla kohdassa Konsortiohakemuksen ohjeet. Ohjeet päivitetään ennen hakuajan alkamista.

HAKEMUKSEN RAKENNE

Hakemuksen rakenne muuttuu syyskuun haussa

Hakemus koostuu verkkoasioinnin lomakkeen välilehdistä ja liitteistä

Hakemuksen osat ovat 1) lomake eri välilehtineen ja alakohtineen ja 2) määrämuotoiset liitteet.

Huomaa nämä hakutekniikkaan liittyvät uudet käytännöt syyskuun haussa 2018:

 1. Esitä tutkimussuunnitelma omalla välilehdellään lomakkeen osana. Tutkimussuunnitelman jäsentelyä on uusittu siten, että se vastaa paremmin hakemusarviointia. Syyskuun haussa 2018 on käytössä viisi erilaista tutkimussuunnitelmapohjaa sen mukaisesti mitä rahoitusta haet: akatemiahanketta, suunnattua akatemiahanketta, akatemiatutkijan rahoitusta, tutkijatohtorin rahoitusta vai kliinisen tutkijan rahoitusta. Suunnitelmaa ei siis enää jätetä erillisenä liitteenä, vaikka voitkin valmistella sen verkossa olevan jäsentelyn mukaisena yhtenä dokumenttina ennen hakuajan alkamista ja siirtää sen hakuajan alettua pienempinä osina välilehden vapaatekstikenttiin. Teknisestä toteutuksesta annetaan tarkemmat ohjeet ennen haun avautumista verkkosivulla kohdassa Tutkimussuunnitelma.

 

 1. Uutta on, että myös julkaisuluettelo esitetään lomakkeen osana, omalla välilehdellään. Voit hakea omien julkaisujesi tiedot VIRTA-julkaisutietopalvelusta suoraan käyttämällä lomakkeella olevaa hakutoimintoa. Tarvittaessa voit täydentää näin muodostuvaa VIRTA-tulostetta, jos se on puutteellinen. Kansallinen VIRTA-julkaisutietopalvelu ja hakutoiminnon käyttäminen Akatemian haussa esitellään ennen haun avautumista verkkosivulla kohdassa Julkaisuluettelo.

 

 1. Lisää ansioluettelo hakemukseen liitteenä kuten aikaisemminkin. Huomaa, että Akatemian ansioluettelo-ohjetta on kevennetty vastaamaan kansainvälisten hakujen käytäntöjä. Ansioluettelo voi olla pituudeltaan enintään kaksisivuinen. Voit lisätä ansioluetteloon linkin verkossa ylläpitämääsi täydelliseen ansioluetteloon.

Hakutekniikkaan valmistellaan kesän aikana myös sellaisia muutoksia, jotka koskevat suorituspaikan sitoumusta ja muidenkin kuin hakijan oikeutta katsoa ja täydentää hakemusta tietyin osin. Huomaathan että hakuilmoituksesta päätettäessä kesäkuun lopulla nämä yksityiskohdat eivät ole vielä varmistuneet. Ohjeet täydentyvät elokuussa ja ovat valmiit viimeistään haun avautuessa 10.9.2018, jolloin sinun tulee tarkistaa verkkosivulta ajantasaiset ohjeet.

Voit testata hakemista niin sanotulla testihaulla elokuun lopulta alkaen.

Täydentyvästä ohjeistuksesta huolimatta voit kuitenkin alkaa valmistella hakemustasi hakuilmoituksessa julkaistujen ohjeiden perusteella.

Ohjeiden noudattaminen takaa hakemuksen arvioinnille hyvät lähtökohdat.

Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan lomakkeelle

Jäsentele tutkimussuunnitelma ohjeen mukaisesti, lue arviointikysymykset

Syyskuun 2018 hausta alkaen tutkimussuunnitelma esitetään lomakkeen Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Jäsentele suunnitelmasi uuden ohjeen mukaisesti. Suunnitelman voi valmistella erillisenä dokumenttina, mutta suunnitelman osat siirretään lomakkeen välilehden tekstikenttiin ohjeiden mukaisesti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa hakemusten vertailukelpoisuutta. Vaikka syyskuun 2018 haussa on mahdollista jättää tutkimussuunnitelma myös liitteenä, emme suosittele sitä, koska hakemusten arvioinnin yhdenmukaisuuden ja laadun varmistamiseksi hakemusten tulee olla vertailukelpoisia.

Syyskuun haussa 2018 on käytössä viisi erilaista tutkimussuunnitelmapohjaa sen mukaisesti mitä rahoitusta haet: akatemiahanketta, suunnattua akatemiahanketta, akatemiatutkijan rahoitusta, tutkijatohtorin rahoitusta vai kliinisen tutkijan rahoitusta. Uusittu lomakkeen välilehdellä käytettävä tutkimussuunnitelmajäsentely on esitetty Akatemian verkkosivuilla.

Hakemuslomakkeelta ja liitteistä tulee löytyä selkeät vastaukset arviointikysymyksiin.

Alla on kuvattu tutkimussuunnitelman joidenkin alakohtien taustaa.

Noudata Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita

Tutkimuksen toteuttamisen eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa, ja ne arvioidaan osana tutkimussuunnitelman tieteellistä arviointia. Katso Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeet.

Akatemia edellyttää, että tutkimuksessa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta, myös eettisestä ennakkoarvioinnista ihmistieteissä. Lisäksi kansainvälisessä yhteistyössä edellytämme eurooppalaisen tutkimuksen hyviä käytäntöjä luotaavan ohjeiston noudattamista: The European Code of Conduct for Research Integrity.

Kuvaa tutkimussuunnitelmassa tieteellinen ja tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuus ja kestävän kehityksen edistäminen

Tutkimussuunnitelmassa kuvataan tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi tutkimushankkeen ennakoitu tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuus. Muu kuin tieteellinen vaikuttavuus voi tieteenalasta ja hankkeesta riippuen saada erilaisia muotoja. Tiede voi esimerkiksi rakentaa maailmankuvaa ja sivistystä, tuottaa vaurautta ja hyvinvointia, tarjota perustan päätöksenteolle tai kehittää ammatillisia käytäntöjä.

Akatemia ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet tutkimusrahoitustoiminnassaan. Kuvaa tutkimussuunnitelmassa, osana yhteiskunnallista vaikutusta ja vaikuttavuutta, miten hanke edistää kestävän kehityksen tavoitteita: yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, työtä kestävästi, kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, hiilineutraali yhteiskunta, resurssiviisas talous, luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja luontoa kunnioittava päätöksenteko.

Kerro infrastruktuurien käytöstä lomakkeella

Ilmoita lomakkeen välilehdellä Infrastruktuurit, mitä kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusinfrastruktuureja hyödynnetään ja miten se hyödyttää hanketta. Valitse tiekartalla oleva infrastruktuuri (tai useampia) hakulomakkeen valikosta tai kirjoita muu infrastruktuuri valikon kohtaan Muu.

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varanto, joka tukee organisoitunutta tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta. Infrastruktuureilla voidaan myös mahdollistaa innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuva tutkimus- ja kehitystyö sekä ylläpitää ja kehittää tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä eli yhteen paikkaan sijoittuneita, hajautettuja tai virtuaalisia ja ne voivat muodostaa toisiaan täydentäviä kokonaisuuksia ja verkostoja.

Tutkimusinfrastruktuureja esitellään tietopankkina Avoimen tieteen sivuilla ja Akatemian verkkosivuilla kohdassa Tutkimusinfrastruktuurit.

VALMIS HAKEMUS: HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN, VIREILLETULO, JULKISUUS JA JULKINEN KUVAUS

Hakemuksen jättäminen ja vireille tulo: hakemusta ei voi jättää myöhässä

Syyskuun 2018 haussa hakemuksen voi laatia ja jättää Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 10.9.2018 ja viimeistään määräaikaan 1.10.2018 klo 16.15 (Suomen aikaa) mennessä. Hakuaika on ehdoton ja koskee myös konsortioita. Huomaa, että konsortion johtaja voi jättää (Submit application) konsortiohakemuksen vasta, kun jokainen konsortion osahankkeeksi ilmoitettu hakemus on merkitty valmiiksi (Tag as complete). Kansainvälisillä hauilla voi olla Akatemian omasta hakuajasta poikkeava hakuaika. Sujuvan asioinnin varmistamiseksi on tärkeää jättää hakemus hyvissä ajoin.

Syyskuun 2018 hakuun valmistellaan toimintoa, jolla hakija (hankkeen vastuullinen johtaja) voisi valtuuttaa toisen henkilön täydentämään tai selaamaan hakemustaan hakuaikana. Vastuu valmiista hakemuksesta on kuitenkin hakijalla itsellään. Valtuuttamismenettelystä julkaistaan lisätietoja verkkosivulla 10.9. mennessä.

Hallintolain 17 §:n ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n mukaan vastuu hakemuksen saapumisesta perille määräajassa on lähettäjällä.

Hakemuksen katsotaan olevan vireillä, kun verkkoasioinnin lomake ja asioinnissa pakollisiksi määritellyt liitteet on jätetty verkkoasiointiin. Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta hakemuksen jättämisestä sähköpostilla hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Huomaa, että kokonaiskustannusmallin mukaista hakemusta ei voi jättää verkkoasiointiin, jos siinä on Akatemian rahoitukseksi haettu suurempaa prosenttiosuutta kuin hakuilmoituksessa on ilmoitettu. Älä käytä budjettisivuilla tuhaterottimena välilyöntiä. Järjestelmä ei myöskään hyväksy hakemusta, josta puuttuu pakolliseksi määriteltyjä tietoja tai liitteitä.

Hakemukseen tulee sisällyttää vain pyydetyt liitteet pdf-muodossa. Ohjeissa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää.

Hakemuksen jättäminen Akatemian verkkoasiointiin on kuvattu yksityiskohtaisesti Verkkoasioinnin käyttöohjeissa. Jos verkkoasioinnissa ilmenee ongelmia hakemuksen jättämishetkellä, ota yhteys hakuilmoituksessa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai Kysymykset ja palaute -toiminnon kautta hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Täydennä hakemusta tarvittaessa ja ilmoita aina muusta rahoituksesta

Voit muuttaa jo jätettyä hakemusta ennen hakuajan päättymistä esimerkiksi vaihtamalla hakemuksen liitteitä. Voit kirjautua hakuaikana asiointiin, avata jättämäsi hakemuksen, tehdä tarvittavat muutokset ja tallentaa (save) päivitetyn hakemuksen uudestaan hakuajan puitteissa. Tästä jo jätetyn hakemuksen uudelleen tallentamisesta ei tule sähköpostivahvistusta.

Jos huomaat hakuajan päätyttyä merkittäviä puutteita hakemuksessa, ota välittömästi yhteyttä rahoitusmuodon esittelijään (hakuilmoituksessa mainittuun yhteyshenkilöön). Esittelijä voi avata hakemuksen hakijan täydennettäväksi. Kun olet täydentänyt hakemusta, sinun tulee jättää (submit) se uudelleen. Uudelleen jättämisestä tulee sinulle sähköpostivahvistus.

Täydennys otetaan huomioon, jos se on mahdollista hakemuksen arviointi- ja päätöksentekoprosessin kannalta. Merkittävä täydennys hakemukseen voi olla esimerkiksi ulkomaisen yliopiston kutsukirje.

Konsortiohakemuksen täydentämisestä on erillinen tekninen ohje verkkosivuillamme. Ohje päivitetään ennen hakuajan alkamista.

Uusia liitteitä ei tule jättää niin sanotun lisätietotoiminnon kautta, sillä näin toimitetut liitteet eivät päivity osaksi hakemusta.

Jos saat hakemuksen jättämisen jälkeen muualta rahoitusta Akatemiasta haettuun tarkoitukseen, sinun tulee viipymättä ilmoittaa tästä meille.

Hakemusten julkisuus, tietosuoja

Hakemus liitteineen on julkinen asiakirja lukuun ottamatta salassa pidettäviä tutkimussuunnitelmaa, aiesuunnitelmaa, abstraktia ja edistymisraporttia. Tästä syystä esimerkiksi ansioluettelossa ei tule ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja. Julkisuus perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Akatemian toiminnassa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä. Tutkimusrahoituksen henkilörekisterin osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste löytyy Akatemian verkkosivuilta kohdassa Tietosuojaselosteet.

Tutkimushankkeen julkinen kuvaus ja abstrakti

Hankkeen yleistajuinen julkinen kuvaus on tärkeä osa arvioitavaa hakemusta. Julkisen kuvauksen avulla Akatemia ja tutkijat viestittävät rahoitetusta tutkimuksesta tutkijayhteisölle, sidosryhmille ja yleisölle. On tärkeää, että kuvaus on mahdollisimman selkeä ja yleistajuinen. Sen tulee kertoa lukijalle lyhyesti tutkimuksen pääkohdat (katso ohje verkkosivuilta: Hankkeen julkinen kuvaus). Julkisen kuvauksen pituus on enintään 1 000 merkkiä.

Akatemia julkaisee verkkosivuillaan rahoitettujen hankkeiden julkiset kuvaukset.

Suomen- tai ruotsinkielinen hakija laatii kuvauksen suomeksi tai ruotsiksi tähän tarkoitukseen varattuun lomakkeen kohtaan. Kaikki hakijat kirjoittavat kuvauksen myös englanniksi kansainvälistä arviointia varten.

Toisin kuin julkinen kuvaus, lomakkeelle laadittava tutkimussuunnitelman tieteellinen abstrakti on salassa pidettävä. Abstraktilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman tiivistelmää, jossa on kuvattu lyhyesti tutkimuksen tieteelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet, tutkimusmenetelmät ja aineisto sekä odotettavat tulokset ja vaikuttavuus. Abstrakti on tärkeä laatia huolellisesti hakemuksen arviointia varten. Abstraktin pituus on enintään 2 500 merkkiä.

Viimeksi muokattu 6.7.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »