FI EN

Bedömningskriterier

Finlands Akademi använder följande kriterier vid bedömningen av ansökningar

Våra finansieringsbeslut grundar sig på en bedömning av de framförda forsknings- och verksamhetsplanernas samt de sökandes vetenskapliga meriter. Vid bedömningen av ansökningar använder vi följande kriterier:

 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, innovativitet och nyhetsvärde
 • forskningens vetenskapliga genomslag
 • den sökandes/forskargruppens kompetens
 • forskningsplanens genomförbarhet
 • forskningsmiljöns kvalitet samt hur den ska stärkas
 • forskningens samarbetskontakter i Finland och utomlands samt forskarmobilitet
 • forskningsprojektets betydelse för främjandet av forskaryrket.

Vi utgår från att det finansierade projektet gynnar finländsk forskning, det finländska samhället eller internationellt samarbete.

Hos ambitiösa forskningsprojekt som eftersträvar nya genombrott finns alltid en viss risk för att misslyckas. Sådana risker hindrar dock inte att en sökande får bifall. Vår avsikt är att vara medveten om dessa risker men att samtidigt erbjuda möjligheter till vetenskapliga genombrott och stärka forskningens och vetenskapens förmåga till förnyelse.

Det kan också finnas berättigade skäl att låta bli att bedöma en ansökan. Vi kan även avslå en ansökan om det är berättigat med stöd av förvaltningslagen. Vid sådana fall kan följande orsaker beaktas:

 • Ansökan är fortfarande bristfällig till väsentliga delar efter en begäran om komplettering.
 • Den sökande eller ansökan uppfyller inte de behörighetsvillkor eller andra central krav som ställts för den aktuella utlysningen.
 • Ansökan gäller ett ändamål för vilket Akademin inte beviljar finansiering.
 • Ansökan hör inte till den aktuella utlysningen.
 • En ansökan som lämnats in för en utlysning inom ett akademiprogram faller inte inom ramen för programmet.
 • Den sökande har lämnat in flera ansökningar inom samma utlysningsomgång och inom någon av följande bidragsformer: bidrag för anställning som akademiforskare, bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiprojektsbidrag. I detta fall bedömer vi endast den första ansökan (i den ordning de inkommit).
 • En forskare från en spetsforskningsenhet söker akademiprojektsbidrag under de första tre åren av enhetens finansieringsperiod.
 • Den sökande har inte rapporterat om ett pågående eller avslutat akademifinansierat projekt enligt givna anvisningar.
 • Det är helt uppenbart att den sökande av någon annan anledning inte kan beviljas finansiering på basis av inlämnad ansökan.
Senast ändrad 6.10.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »