FI EN

Forskningsetik


Forskningsetiska delegationen, som tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet, har i samarbete med det finländska forskarsamhället utarbetat forskningsetiska anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den. Delegationen uppdaterade anvisningarna år 2012.

Akademin har förbundit sig till att följa delegationens anvisningar och förutsätter att också forskarna följer dem.

Det primära ansvaret för att god vetenskaplig praxis följs faller på varje enskild forskare och forskargrupp, men också på forskningsenheternas chefer och ledningen för de organisationer som bedriver forskning. Utöver god vetenskaplig praxis ska både forskningssamfundet och de enskilda forskarna också följa gällande lagstiftning.

I enlighet med de allmänna villkoren för Akademins finansiering förbinder sig forskningsplatsen att meddela Akademins registratorskontor om en ansvarig ledare eller forskare som beviljats finansiering från Akademin blir föremål för en utredning som gäller brott mot god vetenskaplig praxis.

Enligt ett beslut av Akademins styrelse kan Akademin låta bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren före utlysningen. I sådana fall går en ansökan inte vidare till beslutsfattande organ vid Akademin och inget finansieringsbeslut fattas på den. Information om oredlighet i forskning förmedlas inte till beslutsfattande organ vid Akademin.

Om information om oredlighet uppdagas medan finansieringsperioden pågår förlängs tidsfristen på tre år med den tid som kvarstår av finansieringsperioden. Om den sökande överklagar beslutet om oredligheten och hen får bifall på sitt överklagande kommer Akademin att behandla den sökandes nya ansökningar enligt normalt förfarande.

Det är viktigt att framhäva att anvisningarna om forskningsetik också gäller vid bedömning och utvärdering av a bidragsansökningar, forskningsprogram och vetenskapsgrenar. Finlands Akademi har utarbetat skilda forskningsetiska anvisningar för de experter som inbjuds att bedöma ansökningar. Bedömningen ska genomföras konfidentiellt, sakligt och opartiskt och den ska baseras på de kriterier som ställts för bedömningen. Allmänna regler om jäv ska följas med vederbörlig noggrannhet. En bedömare gör sig skyldig till oredlighet i forskning om hen stjäl forskningsidéer ur ansökningar. Att avslöja innehållet av forskningsplaner till tredje parter anses också som otillbörligt förfarande.

Senast ändrad 15.5.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »