FI EN

Allmänna villkor och anvisningar för finansiering


Vid Akademins utlysningar, beredningen av finansieringsbeslut, beslutsfattandet och verkställandet av besluten tillämpas huvudsakligen totalkostnadsmodellen. Totalkostnadsmodellen har inverkan på hur man söker finansiering, på budgeteringen, på hur medlen anvisas till användarna, på bokföringen och på rapporteringen. Totalkostnadsmodellen gäller inte anställningar som akademiprofessor och akademiforskare och inte heller stipendier.

Klicka här för att se den senaste versionen av de allmänna villkoren för 2017-2018.

Akademins forskningsfinansiering är till sin natur samfinansierad verksamhet där alltid minst två parter är ansvariga för kostnaderna för det projekt som finansieras. Då finansiering söks hos Akademin, förbinder sig universitet, forskningsinstitut och andra forskningsorganisationer vid den samfinansierade verksamheten genom att bidra till finansieringen med en egen andel.

I finansieringen för strategisk forskning och stärkandet av universitetens profilering är Akademins finansieringsandel 100 procent.

Enligt totalkostnadsmodellen är Akademins finansieringsandel vanligtvis högst 70 procent. Samma finansieringsandel tillämpas lika på projektets alla kostnader, dvs. på både direkta och indirekta kostnader, även på omkostnadsandelen. Mer detaljerade anvisningar om godtagbara kostnader ges skilt för varje finansieringsform.

Mer information finns på sidan Totalkostnadsmodellen.

Medelsanvändningen ska följa både gällande lagstiftning och Akademins egna anvisningar samt de aktuella allmänna villkoren och anvisningarna. Om inget annat har bestämts, ska medelsanvändningen följa de allmänna villkor och anvisningar som bifogats beslutet.

Bidrag från Akademin får användas endast för det ändamål som anges i beslutet. Det är forskningsplatsen och forskningens ansvariga ledare som ansvarar för att finansieringen används på rätt sätt.

Material, utrustning och litteratur som anskaffats med finansiering från Akademin ägs och förvaltas av forskningsplatsen. I fråga om forskningsinfrastruktur kan parterna skriftligen komma överens om ett annat förfarande och meddela det till Akademin redan då finansieringen söks. Upphandlingar ska följa de anvisningar som är i kraft vid forskningsplatsen i fråga.

De allmänna villkoren och anvisningarna är en väsentlig del av ett enskilt finansieringsbeslut. Bidragsmottagaren och forskningens ansvariga ledare får dem i samband med beslutet. Samtliga villkor och anvisningar finns även i högra spalten av denna sida.

Vi rekommenderar att allt samhällsvetenskapligt material som samlats in med akademifinansiering överlåts till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) vid Tammerfors universitet.

De som fått finansiering ska också läsa Akademins forskningsetiska anvisningar och jämställdhetsplanen.

Mer information

Senast ändrad 12.12.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »