FI EN

Etiska anvisningar för ansökan


Akademin beaktar etiska frågor i sina finansieringsbeslut. De etiska frågorna beaktas också i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. Om en bedömare observerar problem i fråga om forskningsetik begärs en kompletterande skriftlig utredning av den sökande.

De sökande ska alltid redogöra för forskningens etiska aspekter i forskningsplanen. Om genomförande av projektet kräver ett forskningstillstånd eller ett utlåtande av en etisk kommitté, ska forskningsplanen dessutom innehålla information om dessa eller om hur ansökan om dem framskrider.

Den sökande ska

 • välja ja eller nej i e-tjänsten vid punkten ”Fordrar projektets genomförande ett utlåtande av en etisk kommitté, ett tillstånd för djurförsök eller motsvarande?”
 • alltid redogöra under punkt 5 i forskningsplanen (Etiska frågor) för projektets forskningsetiska aspekter
 • vid behov uppge mer information gällande utlåtande av en etisk kommitté eller gällande tillstånd för djurförsök; om projektet inte har ett utlåtande eller tillstånd ska den sökande redogöra för när och av vilken myndighet det söks; tillstånd kan sökas efter att ansökan har lämnats in
 • bifoga till sin ansökan en skannad version av det gällande utlåtandet av en etisk kommitté eller tillståndet för djurförsök (Akademins rekommendation)
 • vara beredd att visa upp en kopia av utlåtandet eller tillståndet vid förfrågan
 • förbinda sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland (s.k. GVP-anvisningar) samt gällande lagstiftning.

Forskningsplatsen ska

 • förbinda sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland (s.k. GVP-anvisningar) samt gällande lagstiftning
 • åta sig också att övervaka att forskningsprojektet följer regler, bestämmelser och rekommendationer om behandlingen av personuppgifter och forskningsetik samt se till att projektet har nödvändiga tillstånd.
Senast ändrad 25.6.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »