FI EN

Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering

Mål

Målet med detta finansieringsinstrument är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att bidra till stärkandet av forskningens kvalitet.

Bakgrund

Forskningen i Finland håller god kvalitet, men i och med de minskande resurserna har det blivit klart att vi måste få mer ut av de satsningar som gjorts.

Universitetsreformen år 2010 förbättrade universitetens förutsättningar att utforma och aktivt förverkliga sina strategier. Trots denna utveckling har universitetens strategiska profilering och valet av insatsområden fortskridit mycket långsamt.

Den nya finansieringsmodellen gjorde den strategibaserade finansieringen till en del av universitetens basfinansiering. Tack vare publikationsklassificeringen och respons från studerande har man nu också bättre beaktat kriterierna för basfinansieringen. I sig själv ger finansieringsmodellen inte tillräckligt kraftig uppmuntran att göra strategiska val. Tillståndet av statsekonomin och näringslivet, behovet av ökat samarbete och de snabba förändringarna inom forsknings- och innovationsvärlden kräver starkt stöd för profilering.

Ett finansieringsinstrument för att stödja universitetens profilering lyftes också fram i samband med publiceringen av Undervisnings- och kulturministeriets och Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för forsknings- och innovationspolitiken (2012). Ett förslag om finansiering för profilering ingick även i rekommendationerna av den internationella utvärderingen av Finlands Akademi.

Hur finansieringen förverkligas

I statsrådets plan för de offentliga finanserna 2015–2018 ingår ett beslut om att 50 miljoner euro av basfinansieringen till universiteten överförs stegvis under 2015–2019 till de forskningsanslag som konkurrensutsätts via Finlands Akademi. Dessa pengar används till fullt belopp för att stödja universitetens profilering.

Finansieringsprinciper och nyckelbegrepp

I sin ansökan ska universitetet utgående från sin strategi presentera en konkret plan för hur förutsättningarna för forskningens kvalitet och genomslag ytterligare förbättras. I planen ska universitetet även beskriva profileringsåtgärderna och en tidtabell för planen. Finansieringen beviljas för sådana profileringsåtgärder som stärker universitetets strategiska forskningsområden och nya initiativ och som stöder relaterade bortval. Finansieringen kan beviljas för forskning inom samtliga vetenskapliga och konstnärliga discipliner.

Finansieringen söks av universitet, varje universitet med en egen ansökan. Finansieringen räknas som ett tidsbundet utvecklingsstöd som ska användas för att finansiera de kostnader som uppkommer under övergångsfasen på grund av de ändringar som gjorts.

Nyckelbegrepp

Ett profileringsområde är ett forskningsområde som ett universitet ämnar utveckla enligt sin strategi. Ett profileringsområde är en noggrant utvald del av ett universitets forskningsverksamhet.

Ett profileringsområde kan bestå av

 • existerande högklassiga forskningsområden
 • tillväxtområden med potential att nå toppen
 • nya områden med stor potential.

En profileringsåtgärd är en insats som ett universitet ämnar göra för att främja och stärka ett utvalt profileringsområde.

Bedömningskriterier

I bedömningen fästs uppmärksamhet vid följande kriterier:

 • planens anknytning till universitetets strategi
 • bredden och klarheten av de utvalda insatsområdena och bortvalen
 • utvecklingsbehov och -möjligheter inom insatsområdena
 • hur forskningen inom insatsområdena placerar sig i förhållande till den internationella nivån; forskningens mervärde i förhållande till forskningen vid andra finländska enheter
 • planer för hur man ska uppnå den internationella nivån inom forskningen
 • styrkebaserade nya initiativ och deras resurser
 • universitetets åtagande till att profilera sig och stärka forskningens kvalitet, t.ex. tack vare de resurser som frigörs genom bortval
 • samarbetsstrukturer och arbetsfördelning mellan universitet, forskningsinstitut och samhället överlag (inkl. samarbete som omfattar forskningsinfrastruktur)
 • valens och bortvalens betydelse för kunskapsbaserad tillväxt och för andra behov i samhället.

Tidigare utlysningar

Tretton av Finlands fjorton universitet inlämnade en ansökan till den första utlysningen av profileringsbidrag i januari 2015. Alla fjorton universitet deltog i den andra utlysningen i november 2015 och i den tredje utlysningen i november 2016.

Ansökningarna bedömdes av en internationell expertpanel som även intervjuade universitetens ledning. Panelen bestod av experter (professorer, rektorer, vice rektorer och motsvarande) från europeiska universitet med mångsidig och ingående erfarenhet av universitetsverksamhet.

Tio universitet beviljades finansiering för fyra år inom den första utlysningen. Finansieringssummorna varierade mellan 350 000 euro och 13,6 miljoner euro. Besluten om den andra utlysningen fattades i mars 2016. Tolv universitet fick finansiering inom den andra utlysningen. Finansieringssummorna varierade mellan 559 000 euro och 12,0 miljoner euro. Besluten om den tredje utlysningen fattades i juni 2017; tolv universitet beviljades finansiering. Summorna varierade mellan 600 000 euro och 15,0 miljoner euro.

Den fjärde utlysningen genomförs i november 2017.

Mer information

 • Överdirektör, forskning Riitta Maijala, tel. 029 533 5002
 • Konsultativt vetenskapsråd Anne Heinänen, tel. 029 533 5021
 • Vetenskaprådgivare Helena Vänskä, tel. 029 533 5036
 • Vetenskaprådgivare Outi Ala-Honkola, tel. 029 533 5029
 • Finansieringschef Sirpa Nummila, tel. 029 533 5081
Senast ändrad 17.1.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »